Právne aspekty - Môj obchod

Právne aspekty

Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. vynaloží všetko primerané úsilie na to, aby na týchto webových stránkach uvádzala iba správne a úplné informácie a dáta. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. však neprijíma žiadnu zodpovednosť ani nezaručuje, že informácie poskytnuté na týchto webových stránkach sú aktuálne, presné a/alebo úplné. To isté platí aj pre všetky odkazy na ďalších webových stránkach, na ktoré tieto stránky používateľa odkazujú. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah stránok, na ktoré sa používateľ dostane prostredníctvom týchto externých odkazov. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. si vyhradzuje právo upravovať a doplňovať poskytnuté informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah webových stránok imojobchod.sk podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie informácií či dát, najmä použitie textov, častí textov alebo grafických materiálov, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Všetky informácie alebo dáta, ich využitie a zverejnenie na webových stránkach imojobchod.sk, ako aj všetky súvisiace činnosti, ich dôsledky alebo neuvedenie informácií sa riadi výhradne slovenským právom. Miestom dodania a výhradným súdom s miestnou príslušnosťou je Bratislava.

METRO Cash & Carry SR s.r.o. 
Sídlo: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
IČO: 45952671, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, vložka č.: 69153/B
DIČ: 2023150701 

Konatelia spoločnosti: 
Guillaume Chêne
Jan Žák
Simon Zuckschwerdt

Zodpovedná za obsah:
mojobchod.sk

Kontaktná osoba:
Iveta Pecsukova
Alliance Coordinator, Regional Alliance Management
Tel: +421 0850 700 707
E-mail: info@mojobchod.sk