Vyhlásenie o ochrane osobných údajov - Môj obchod

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov
25.5.2018

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby prevádzkovateľ web METRO Cash&Carry SR s.r.o. spracovával vaše osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.

Rozsah spracovanie vašich osobných údajov
METRO Cash&Carry SR s.r.o. bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli v súvislosti s prihlásením odberu e-mailových newsletterov. METRO Cash&Carry SR s.r.o. bude spracovávať váš e-mail.

Účel spracovania vašich osobných údajov
METRO Cash&Carry SR s.r.o. bude vaše osobné údaje spracovávať za účelom zasielania reklamných a informačných newsletterov.

Právny základ spracovanie osobných údajov
Právnym základom spracovanie je váš súhlas a skutočnosť, že vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie účelu zasielania reklamných a informačných newsletterov.

Osobné údaje sú spracované v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - (ďalej ako "GDPR").

Doba, po ktorej budú vaše osobné údaje spracovávané
METRO Cash&Carry SR s.r.o. bude vaše osobné údaje spracovávať, kým súhlas neodvoláte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Tento váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne (!!) odvolať, a to prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, súčasťou každého newsletter alebo odoslaním požiadavky na info@mojobchod.sk.
Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Osoby s prístupom k vašim osobným údajom
K vašim osobným údajom bude mať prístup pracovníci METRO Cash&Carry SR s.r.o., ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktorí budú dostatočne chrániť vaše práva a vaše osobné údaje. Týmito osobami sú technickí a marketingoví pomocníci. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

Kontaktné údaje správcu
METRO Cash&Carry SR s.r.o. môžete kontaktovať na email: info@mojobchod.sk.
METRO Cash&Carry SR s.r.o. je oprávnený požadovať preukázanie vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom.

Vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovanie, namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazania a ďalšie práva stanovené v GDPR.

Právo namietať
Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Námietku je nutné podať METRO Cash&Carry SR s.r.o. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovanie zamerané na e-mailového marketingu, METRO Cash&Carry SR s.r.o. osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk

Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutia osobných údajov
Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozia Vám žiadne sankcie.