Podmienky ochrany osobných údajov - vyhlásenie o ochrane osobných údajov

ÚVOD
Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovenská republika, IČO: 45 952 671, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69153/B vie, že Vám záleží na tom, ako sa Vaše osobné údaje používajú a uvedomujeme si, že ochrana Vášho súkromia je dôležitá.
Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, obsahuje informácie o tom, aké údaje získavame, ako ich používame, prečo ich potrebujeme a ako to pre Vás môže byť prospešné.
Ak máte akékoľvek otázky a pripomienky, alebo ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa Vašich práv ako dotknutej osoby, kontaktujte nás.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 30. 3. 2023.

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A NÁŠ ZÁVÄZOK NA OCHRANU SÚKROMIA
V METRO Cash & Carry SR s. r. o. sa zaväzujeme chrániť Vaše právo na súkromie. Naším cieľom je chrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré sa u nás nachádzajú, zodpovedne spravovať Vaše osobné údaje ako aj transparentnosť v našich postupoch. Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme sa zaviazali dodržiavať tieto základné princípy:
Nie ste povinní poskytovať žiadne osobné údaje, ktoré požadujeme. Ak sa tak však rozhodnete, nemusíme byť schopní poskytnúť Vám niektoré služby;
Vaše údaje získavame a spracúvame iba na účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo na konkrétne účely, ktoré s Vami zdieľame a/alebo na ktoré ste nám udelili súhlas;
Naším cieľom je získavať, spracúvať a používať čo najmenej osobných údajov; Keď získavame Vaše osobné údaje, snažíme sa o to, aby boli čo najpresnejšie a najaktuálnejšie.
Ak osobné údaje, ktoré získame, už nie sú viac potrebné na žiadne účely a zo zákona pre nás nevyplýva požiadavka ich uchovávať, urobíme všetko preto, aby sme ich vymazali, zničili alebo im trvalo znemožnili byť spojené s identitou konkrétneho jednotlivca;
Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať, predávať, prenajímať ani poskytovať inak, ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME?
Osobné údaje, ktoré získavame, sa líšia v závislosti od účelu ich získavania a produktu alebo služby, ktorú Vám poskytujeme.
Vo všeobecnosti môžeme získavať priamo od Vás tieto typy osobných údajov:
1. kontaktné údaje Vašej osoby, ako je Vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa;
2. komunikácia s nami, ktorá môže obsahovať podrobnosti našich konverzácií prostredníctvom e-mailu, chatu, liniek starostlivosti a/ alebo liniek služieb pre zákazníkov;
3. demografické informácie, ako je Váš vek a pohlavie a preferencie týkajúce sa životného štýlu. Preferencie týkajúce sa životného štýlu môžu zahŕňať Vašu preferenciu pre niektorý z produktov, ktoré ponúkame a Vaše záujmy súvisiace takými produktmi;
4. história prehliadača, ako navštívené stránky, dátum návštevy, miesto, z ktorého boli navštívené a IP adresa;
5. profily na sociálnych médiách;
6. ak by ste si u nás niekedy podávali žiadosť o zamestnanie, budeme získavať ďalšie osobné údaje, ako Vaše doterajšie zamestnania, vzdelanie a referencie od zamestnávateľov.

Môžeme o Vás tiež získavať osobné údaje nepriamo, a to vtedy, keď:
1. zdieľate obsah na stránkach sociálnych médií, na webových stránkach alebo aplikáciách súvisiacich s našimi produktmi alebo v odpovedi na náš propagačný materiál na sociálnych médiách; alebo
2. čítame alebo získavame osobné údaje o Vás čítaním informácií získaných inými webovými stránkami (napríklad môžeme umiestniť reklamu na webovú stránku tretej strany a keď kliknete na takú reklamu, môžeme o Vás a iných návštevníkoch webovej stránky získať informácie za účelom zmerania dosahu a úspechu danej reklamy).

PREČO ZÍSKAVAME A POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Získavame Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť čo najlepšie online prostredie a aby sme vám mohli poskytnúť služby pre zákazníkov vo vysokej kvalite. Môžeme získavať, uchovávať, používať a poskytovať Vaše osobné údaje najmä na tieto účely:
1. spracúvanie a zodpovedanie Vašich otázok alebo aby sme Vás mohli kontaktovať za účelom poskytnutia odpovede na Vaše otázky a/alebo požiadavky;
2. rozvíjanie a zlepšovanie našich produktov, služieb, komunikačných metód a funkčnosti našich webových stránok;
3. riadenie našich každodenných obchodných potrieb v súvislosti s Vašou účasťou na našich súťažiach, stávkach alebo propagačných aktivitách alebo požiadavkách;
4. porozumenie a posúdenie záujmov, požiadaviek a meniacich sa potrieb zákazníkov s cieľom zlepšiť našu webovú stránku, naše súčasné produkty a služby a/alebo vyvinúť nové produkty a služby;
Môžeme tiež potrebovať Vaše osobné údaje na splnenie si zákonných povinností alebo v súvislosti so zmluvným vzťahom, ktorý máme s Vami uzavretý. Keď získavame a používame Vaše osobné údaje na účely uvedené vyššie alebo na iné účely, budeme Vás o tom informovať pred alebo v čase získavania osobných údajov. Keď to bude potrebné, požiadame Vás o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov. V prípadoch, keď ste súhlasili so spracovateľskými činnosťami, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ
Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa cookies, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránky www.mojobchod.sk.

VAŠE PRÁVA
Keď spracúvame Vaše osobné údaje, máte nárok na rôzne práva a tieto si môžete kedykoľvek uplatňovať. Nižšie uvádzame prehľad týchto práv spolu s tým, čo tieto práva pre Vás znamenajú. Vaše práva môžete uplatňovať prostredníctvom našej kontaktnej stránky.
Právo na prístup k Vašim osobným údajom a ich opravu
Máte právo na prístup, opravu alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov, a to kedykoľvek. Uznávame dôležitosť tohto práva a ak máte záujem uplatňovať svoje práva, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránky.
Právo na prenosnosť údajov
Vaše osobné údaje sú prenosné. To znamená, že je možné ich presúvať, kopírovať alebo elektronicky prenášať. Toto právo môžete však uplatniť iba v prípadoch, keď:
1. spracúvanie je založené na Vašom súhlase;
2. spracúvanie sa uskutočňuje za účelom plnenia zmluvy;
3. spracúvanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami;
Ak máte záujem uplatniť si Vaše právo na prenosnosť údajov, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránky.
Právo na vymazanie Vašich osobných údajov
Máte právo požiadať o vymazanie Vašich údajov, ak:
1. Vaše osobné údaje už nie sú viac potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré sme ich získali; alebo
2. odvoláte súhlas, ktorý ste nám predtým udelili na spracúvanie vašich osobných údajov a neexistuje žiadny iný právny dôvod na spracúvanie týchto osobných údajov; alebo
3. budete namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo
4. budete namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na zabezpečenie oprávnených záujmov spoločnosti METRO (ako napríklad zlepšenie celkového užívateľského prostredia na webových stránkach);
5. osobné údaje sa nespracúvajú v súlade so zákonom; alebo
6. Vaše osobné údaje musia byť vymazané v súlade so zákonom.
Ak máte záujem, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré o Vás uchovávame, dajte nám, prosím, vedieť na kontaktnej stránke a uskutočníme primerané kroky, aby sme reagovali na Vašu žiadosť v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov.
Ak osobné údaje, ktoré získavame, už nie sú viac potrebné na žiadne účely a zo zákona nie sme povinní ich uchovávať, urobíme všetko pre to, aby sme ich vymazali, zničili alebo im trvalo znemožnili, aby mohli byť spojené s identitou konkrétneho jednotlivca.
Právo namietať
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránky.
Právo podať sťažnosť na dozorný orgán
Máte právo podať sťažnosť priamo na dozorný orgán o tom, ako spracúvame osobné údaje.

AKO OCHRAŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
Rozumieme, že bezpečnosť Vašich osobných údajov je dôležitá. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme ochraňovali Vaše osobné údaje pred zneužitím, zasahovaním, stratou, neoprávneným prístupom, zmenou alebo zverejnením. Zaviedli sme niekoľko bezpečnostných opatrení, ktoré majú pomáhať ochraňovať Vaše osobné údaje. Napríklad zavádzame kontroly prístupu, používame firewall a zabezpečené servery a šifrujeme osobné údaje.

ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Keď zdieľame Vaše osobné údaje s pridruženými osobami a inými organizáciami, vždy sa uisťujeme, že tak robíme iba s organizáciami, ktoré zabezpečujú a chránia Vaše osobné údaje a dodržiavajú príslušné zákony o ochrane osobných údajov rovnakým alebo podobným spôsobom ako my.
Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať, predávať, prenajímať ani poskytovať iným spôsobom, ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Môžeme však Vaše údaje zdieľať, ak je to vyžadované zákonom a/alebo vládnymi orgánmi.
Vaše osobné údaje budú zdieľané s týmito tretími stranami na tieto účely:
Spoločnosti poskytujúce služby v oblasti marketingu, služieb a predaja – Kontaktné údaje (najmä meno a priezvisko, email) – Realizácia spotrebiteľských súťaží, kampaní so zameraním na vrátenie peňazí, vernostných programov, kongresov a iných zhromaždení, distribúcia reklamných materiálov, zasielanie pozvánok na odborné akcie, marketingové prieskumy trhu, priame e-mailové aktivity.
Spoločnosti poskytujúce hostingové/cloudové služby a iné služby v oblasti podpory a bezpečnosti – Všetky typy osobných údajov, ktoré METRO spracúva – Nájom priestoru pre účely uchovávania elektronických údajov, tvorba a prevádzka webových stránok a podpora IT.
Spoločnosti patriace do skupiny METRO – Všetky typy osobných údajov, ktoré METRO spracúva – Rozvíjanie a zlepšovanie našich produktov, služieb a komunikačných metód; pochopenie a posúdenie záujmov, požiadaviek a meniacich sa potrieb zákazníkov; interný audit.
Orgány verejnej moci – Všetky typy osobných údajov, ktoré METRO spracúva – Splnenie zákonných povinností METRO.

COOKIES A INÉ TECHNOLÓGIE
Môžeme o Vás tiež získavať osobné údaje prostredníctvom využitia cookies a iných technológií. Môže tomu byť vtedy, keď navštívite naše stránky alebo stránky tretích strán, keď si zobrazujete naše online propagačné akcie alebo používate naše mobilné aplikácie alebo mobilné aplikácie tretích strán a môže to zahŕňať tieto informácie:
1. informácie o prehliadači a operačnom systéme Vášho zariadenia;
2. IP adresu zariadenia, ktoré používate;
3. naše webové stránky, ktoré si prezeráte;
4. odkazy, na ktoré kliknete počas interakcie s našimi službami.
Viac informácií nájdete v sekcii o cookies.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Z POHĽADU LOKÁLNEHO PRÁVA
METRO sa zaväzuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavať lokálnu právnu úpravu ochrany osobných údajov, a to najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ
Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spracúvania Vašich osobných údajov, prosím, kontaktujte nás na nasledujúcej adrese: info@mojobchod.sk